کیمیا زهرآگین برتر > مقالات در مورد عقرب > نحوه زندگی عقرب ها در ایران چگونه است -زهرآگین

نحوه زندگی عقرب ها در ایران چگونه است؟

وقتی صحبت از عقرب‌ها(عقرب ایرانی) به میان می‌آید، بیش از هر‌چیز دچار هراس می‌شویم. گرچه عقرب هادر نگاه اول بسیار ترسناک و حتی نفرت‌انگیز به نظر می‌رسد، اماعقرب ها از جمله موجوداتی بوده اند که همیشه موجب کنجکاوی بشر بوده‌ است. عقرب‌ها به دلیل ظاهر ویژه‌ای که دارند، به عنوان نماد فرهنگی در بسیاری از مناطق جهان شناخته می‌شوند. دکتر روح‌الله دهقانی از اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان از جمله محققانی است که سال‌هاست در زمینه عقرب‌ها تحقیق می‌کند و به عنوان یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران ایرانی در زمینه شناخت عقرب‌ها معرفی شده است. با این محقق درخصوص دلایل مطالعه عقرب‌ها و اطلاعاتی که درباره عقرب های مرموز دارد، گفت‌وگو کرده‌ایم.


مطالعه زندگی عقرب

مطالعه عقرب هاازچه نظردارای اهمیت است وچگونه به مطالعه آن علاقه مندشدید؟
من دررشته حشره شناسی پزشکی تحصیل کرده ام وبطورتخصصی دراین زمینه مشغول فعالیت هستم.درمیان حشرات، مطالعه عقرب هایاکژدم هاهمیشه برای من جذاب بوده وازدوران کودکی که دردشت وصحرابااین گروه ازحشرات یعنی عقرب ها مواجه می شدم،بجای اینکه مثل بقیه هم سن وسالانم از عقرب ها بترسم،باکنجکاوی عقرب هاراگرفته ومطالعه می کردم.بعدهامتوجه شدم وجودعقرب ها ازنظر بهداشتی باپیامدهای بسیارزیادی درزندگی بشرهمراه است ودرکناراین پیامدها،باتوجه به نقشی که درتعادل محیط زیست عقرب ها ایفا می کنند،مزیتهایی را نیزبه همراه دارند، ولی عقرب ها ومزیت هایی که می توانست به همراه داشته باشددرکشورماکمترموردتوجه قرار گرفته بود.بنابراین باتوجه به اینکه دررشته تخصصی حشره شناسی پزشکی تحصیل کرده بودم وازکودکی علاقه زیادی به عقرب ها داشتم،تصمیم گرفتم درباره عقرب هاوویژگیهای شان مطالعه کنم.درآن زمان کمتر تحقیقاتی درباره پرورش عقرب ها انجام شده بود؛البته دکترفرزام پی ازجمله افرادیست که ازمحققان برجسته ودانشمندان این رشته است وسالهای متمادی درحوزه عقرب کارکرده وبه تجارب ارزشمندی دست یافته است.اززمانیکه درحوزه حشره شناسی پزشکی فعالیت کردم،بیش از ۵۰ درصد فعالیتهای تحقیقی که داشتم،به مطالعه عقرب هایاکژدم هاوبیولوژی واکولوژی عقرب هااختصاص داشته است وجنبه های حیاتی مختلف عقرب هاراباتوجه به ویژگیهای عقرب ها موردبررسی قرار دادم.در سالهای اخیر استفاده دارویی ازعقرب هاهم موردتوجه قرارگرفته است.درکشورمانیزمحققان بسیاری در زمینه ی عقرب درحال فعالیت هستندکه من از نظرسابقه کاری بیش از دیگرمحققان، عقرب هاراازجنبه های مختلف موردمطالعه قرار داده ام.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

هدیه ویژه ما به شما

                                                                                            pdf آموزش درآمد زایی میلیونی از زهر عقرب


توضیحات برای عکس ثبت نشده

مقاله پرورش عقرب

چه چیزموجب شدبعنوان برجسته ترین پژوهشگردرزمینه مطالعه عقرب ها انتخاب شوید؟

این انتخاب براساس کتاب نامه ای است که دردانشگاه پاریس چاپ شده .دانشگاه های مرجع،اطلاعات مربوط به دانشگاه های برترومحققان رشته های مختلف راجمع آوری می کنند.این دانشگاهها مقاله هایی راکه دردانشگاه های مختلف ازسوی محققان ارائه میشود،موردارزیابی قرار می دهندتابراین اساس به اطلاعاتی درباره موضوعاتی که روی آنهاکار شده است،دست پیداکنند. انتخاب محققان برتردرهررشته براساس کارهای انجام شده دراین دانشگاه هاست.درکشورمااین طورنیست که بررسی شود محقق درچه زمینه ای بیشترکارکرده.همه موجودات وبخصوص عقرب هادرجای خودشان بسیارزیبا،مفیدوارزشمندهستند.همه جنبه های زندگی عقرب هازیباست ومی توان قوانین حاکم برطبیعت وقوانین الهی رابامطالعه عقرب هاآموخت دردانشگاه های فرانسه، محققان بزرگی درزمینه عقرب هامطالعه میکنندکه ازعقرب شناسان بزرگ دنیاهستند.دراین دانشگاه همه مقالات موجوددرزمینه مطالعه عقرب هاازابتدای کارروی عقرب هایعنی ازسال ۱۸۲۰ که مطالعات علمی روی کژدم هاآغازشددرکتابی ثبت شده است که سال ۲۰۱۳ به چاپ رسید.سه صفحه ازاین کتاب رامقالات من به خود اختصاص داده است.براساس این اطلاعات من بیشترین رفرنس رادرمقالات چاپ شده داشتم وبراین اساس بعنوان پژوهش گربرتردراین رشته انتخاب شدم.


اطلاعات بدست آمده درنتیجه مطالعاتی که روی عقرب هاانجام داده اید،درحوزه بهداشت چه کاربردی دارد؟

قطعااین اطلاعات می توانددربهسازی ونوسازی منازل مسکونی تاثیرگذارباشدومی توانددربردارنده اطلاعاتی برای شناسایی هرچه دقیقتر و بهترمحل های گریز و مکانهای تجمع عقرب هاباشد.درمقالات من هم اطلاعات بسیار مفیدی درباره ی عقرب و نوزادعقرب آمده است.بنابراین بااستفاده از اطلاعات جامع من درباره ی عقرب ، احتمال خطردرمواجهه باعقرب یا کژدم کاهش پیدامی کند؛البته نمی توان عقرب هارابطورکامل ازبین برد،امامی توان راه گریزازعقرب هاراپیداکرد. درساخت منازل مسکونی بایداین موضوعات راموردتوجه قراردهیم.درمقالات به همه این موارد به ویژه فرار از مواجهه با عقرب ها اشاره شده است.من درباره بیولوژی واکولوژی عقرب ها تحقیقات زیادی انجام داده ام.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

همه معمولا ازحشرات و کژدم ها بیزارند،اماشماباداشتن دیدگاهی متفاوت نسبت به عقرب به اطلاعات جالبی درباره آنهادست یافته اید.آن نفرت واین عشق ازکجاسرمنشأمیگیرد؟
 من فکر می کنم انسان نه تنها در مقابل همنوعشان، بلکه در مقابل دیگر موجودات ساکن زمین نیز بسیار خودخواهانه برخورد می کند. همه موجودات و بخصوص عقرب ها در جای خودشان بسیار زیبا، مفید و ارزشمند هستند. همه جنبه های زندگی عقرب ها زیباست و می توان قوانین حاکم بر طبیعت و قوانین الهی رابامطالعه بر روی عقرب ها آموخت.مطالعه زندگی عقرب ها نه تنها داده ها و اطلاعات ما را افزایش می دهد، بلکه می تواند نقش مهمی در تغییر نگاه ما به زندگی داشته باشد. همه ویژگی های عقرب ها زیبایی است، اما وقتی عقرب ها در جای دیگری قرار می گیرند،  عقرب گزیدگی  عقرب هامشکلاتی را برای انسان ایجاد می کند. در دنیای انسان ها نیز همین طور است؛ هریک از ما باید در جایگاه خودمان قرار داشته باشیم و مجاز نیستیم هر طور که دلمان خواست رفتار کنیم.عقرب ها در جایگاه خودشان بسیار ارزشمند هستند. سرانجام به این نتیجه می رسیم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر لحظه ای که ما به یافته هایی درباره عقرب هادست پیدا کنیم، دریچه ای به روی ما گشوده می شود و می توانیم دنیا و قوانین خدا را بهتر بشناسیم و به عظمت و بزرگی کردگار پی ببریم.


و سخن پایانی؟

 ما در کشورمان محققان برجسته ای داریم که در دیگر کشورها بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و در داخل کشور هیچ نامی از آنها برده نمی شود. من فکر می کنم فرهنگستان علوم پزشکی باید اطلاعاتی را درباره محققان جمع آوری کند. بعضی از محققان با توجه به گذشت زمان و افزایش سن و سالشان بتدریج به دست فراموشی سپرده می شوند. اگر این اطلاعات جمع آوری شود، موجب می شود در نخستین قدم، دیگران از تکرار کارها و تحقیقات مشابهی که پیش از این انجام شده است، خودداری کنند و از سوی دیگر این به نوعی یک قدردانی از زحمات فردی است که به جامعه علمی خدمت کرده است.

میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر  درباره ی درآمدزایی از زهر عقرب و روغن عقرب با گروه کیمیا زهرآگین برتر در ارتباط باشید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیمیا زهرآگین برتر می باشد.