آشنایی با آناتومی بدن عقرب

بدن عقرب نر و ماده مثل سایر جانوران رده ی عنکبوتیان از بخشی در جلو به نام سرسینه و بخش دیگری در عقب به نام شکم تشکیل می شود. عقرب ایرانی هیچ فرقی با دیگر عقربها ندارد قسمت عقب به دو قسمت میانی و خلفی تقسیم می شود که شامل شکم و دم است. سرسینه یک تکه به نظر می رسد،ولی دو قسمت میان و خلفی به صورت بند بنددیده می شوند.در طرفین سرسینه انبرک ها و پاها و در جلوی آن آرواره های دهانی قرار دارند.تمام این اعضا بندبند هستند. در سطح پشتی سرسینه چشم های میانی و جانبی قرار گرفته اند.سطح شکمی تقریباً به طور کامل به وسیله ی آخرین بند انبرک ها، پاها، ضمایم آنها و پلاک منفردی به نام استرنم پوشیده شده است.هربند ناحیه ی میانی درسطح پشتی ترگیت و در سطح شکمی استرنیت نامیده می شود.در سطح پشتی هفت بند و درسطح شکمی فقط پنج بند قابل شمارش است.در سطح شکمی میانی اعضایی نظیرشکاف های تنفسی، شانه ها و سرپوش تناسلی دیده می شوند.قسمت خلفی یا دم باریک تر از تنه و از پنج بند تشکیل شده است.غده ی سمی و نیش درانتهای قسمت خلفی قرار گرفته اند.


سرسینه و ضمایم آن سرسینه و ضمایم آن
این بخش از بدن عقرب (مثل عقرب کراسیکودا یا عقرب ایرانی و عقرب گادیم و...) سفالوتراکس نیزنامیده می شود که قدامی ترین قسمت بدن عقرب است و با پوشش کیتینی و ذوزنقه ای شکل یک تکه ای به نام سپرسری پوشیده شده است.ممکن است سپرسری ساده یا داری تزئیناتی باشد. در طرفین محور طولی سرسینه و درموقعیت میانی عقرب ـ قدامی دو برآمدگی دیده می شود که حامل دو چشم بزرگ میانی است.۲ تا ۵ چشم کناری در زاویه ی کناری ـ قدامی سرسینه به شکل برآمدگی های کوچک و شفافی دیده می شوند. نوع عقرب های غازی بدون چشم هستند.لبه ی قدامی سرسینه عقرب که پیشانی نام دارد، ممکن است مستقیم،محدب یا مقعر باشد. لبه ی خلفی سپرسری با اولین بند ناحیه ی شکم در ارتباط است.حدود سرسینه در سطح شکمی کاملاً مشخص نیست و به طول کامل با کوکسای پاها پوشیده شده است.

هدیه ویژه ما به شما

                                                                                              pdf آموزش درآمد زایی میلیونی از زهر عقرب


ضمایم ناحیه ی شکمی عقرب

۱-کلیسر یا آرواره ی دهانی عقرب یا کژدم
کلیسرهای عقرب به صورت دو گیره ی کوچک و کاملاً متحرک در قدامی ترین ناحیه ی شکمی سرسینه ی عقرب ها قرار دارند. کلیسرهای عقرب برای قطعه قطعه کردن طعمه به کارمی روند.کلیسر های عقرب شامل سه بند است.دو بند قدامی گیره ی کوچکی را تشکیل می دهند که یک انگشت ثابت و یک انگشت متحرک دارد.این دو انگشت افقی هستند و در حالت طبیعی از بالای سرسینه ی عقرب دیده می شوند.انگشت ثابت حجیم و سطح شکمی آن که از موهای متراکمی پوشیده شده است،دیواره ی فوقانی محوطه ی دهانی را تشکیل می دهند.انگشت متحرک خمیده و مانند انگشت ثابت به دندانه مجهزاست و ممکن است بسته به نوع عقرب تک شاخه یا دو شاخه باشد.سطح شکمی درانگشت متحرک عقرب نیز پوشیده از مو است. بند سوم یا بند قاعده ای عقرب زیرسینه قرار دارد.سطح داخلی این بند به وسیله ی پرده ی کیتینی نرم به دو قسمت تقسیم شده است.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

 ۲-انبرک ها یا پاتزـ ماشو آرز  عقرب
انبرک عقرب ها نسبت به سایر ضمایم رشد بیشتری دارند.هر انبرک عقرب از شش بند تشکیل شده است.این بندها مانند بندهای پا،نام های مختلفی دارند.عقرب شناسان کشورهای مختلف به انبرک عقرب و بندهای عقرب نام های مختلفی داده اند. اولین بند هرانبرک عقرب که مستقیم به بدن عقرب وصل می شود، کوکسا یا هانش نام دارد که در مجموع دیواره های جانبی محوطه ی دهانی را تشکیل می دهد.کوکسای انبرک عقرب هادرجلو و طول محوربدنی آزادند، اما در بخش خلفی به کوکسای پاهای اول و دوم متصل می شوند.سطح داخلی آنها که با محوطه ی دهانی درارتباط است، پوشیده ازمو است. در برخی عقرب ها هترومتروس، درسطحی از این بندها که با بند مشابه در پاهای اول ارتباط دارد،چند خارک سخت و خمیده دیده می شود.عقرب با کشیدن این خارک ها روی کوکسای پاهای اول صدا ایجاد می کند.


بندهای دوم تا چهارم به ترتیب عبارت اند از:تروکانتر پرفمور و فمور. دو بند آخر،یعنی بندهای پنجم و ششم، به گیره ی نسبتاً بزرگی تبدیل شده است.یکی از این بندها که متحرک است، انگشت متحرک یا پست ـ تارس و بند دیگر انگشت ثابت یا تی بیا نامیده می شوند. انگشتان فقط حرکات عمودی دارند و مانند گیره های کلیسر،دستگاه ترشح سم عقرب و تولید زهر ندارند. درانتهای هرانگشت یک دندان نوک تیز وجود دارد.انگشت ثابت با انتهای حجیم خود به نام دست در مجموع تی بیو تارس نامیده می شود.برحسب تیره ی عقرب ، دست ها شکل های متفاوتی دارند.به طورمثال، درعقرب های تیره ی بوتیده، تخم مرغی شکل یا نیمه پهن و در نوع عقرب تیره ی اسکرپیونیده، به صورت پهن دیده می شوند.اندازه ی انگشت ها برحسب نرو ماده بودن عقرب متفاوت است. سطح داخلی هرانگشت با ردیف هایی از دندانه پوشیده شده است.ممکن است در خارج یا داخل هرردیف یک گرانول فرعی نیز دیده شود.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

۳-پاها یا پاتزـ آمبولاتوآرز عقرب
پاها چهارجفت ازضمایم دیگرسرسینه بدن کژدم هستند و در طرفین بدن عقرب قرار دارند.به طول پاها به تدریج از پاهای قدامی به خلفی افزوده می شود. هرپای بدن عقرب هشت بند دارد که به ترتیب عبارت اند از:کوکسا، تروکانتر، پرفمور، فمور، تی بیا، بازی تراس، تارس و پست ـ تارس. بند کوکسا درپاهای دوم بدن عقرب رشد زیادی داشته و دو تیغه ی بلند به نام ماگزیلرها از آن منشعب شده است.ماگزیلرها کف حفره ی دهانی بدن عقرب را تشکیل داده اند.در کوکسای پای اول بدن عقرب نیزیک تیغه ی کوچک متصل دیده می شود.کوکسای پاهای سوم و چهارم بدن عقرب به طور مورب قرار دارند و بلندتر و باریک تر از کوکسای پاهای اول و دوم بدن عقرب هستند.دربرخی عقرب ها، مانندعقرب بلیزاریوس، این دو کوکسا به وسیله ی کیتین چین خورده ای از یکدیگر جدا شده اند. تی بیا و بازی تارس اغلب به یک سیخک کم و بیش بلند مجهز هستند که در رده بندی این عقرب ها استفاده می شود.این سیخک ها از پوشش کیتینی سفیدرنگی تشکیل شده اند که داخل آن پراز لنف است.


سیخک های بازی تارس خارک هایی دارند که تعداد آنها برحسب نوع عقرب متغیر است.درانواعی از عقرب ها که درشن زار زندگی می کنند،باز تارس پهن تر و لبه های تیزجانبی دارد.همچنین،خارک های بلند شانه مانندی دارد که بخش پشتی بازی تارس آنها را می پوشاند و باعث سهولت حرکت عقرب روی شن و خاک نرم می شود.این ردیف خارک فقط روی بازی تارس پاهای اول،دوم و سوم عقرب دیده می شود. سطح زیرین تارس که با زمین تماس دارد، سل تارسال نامیده می شود.باید توجه داشت عقرب ها هنگام حرکت علاوه براین قسمت، روی سطح جانبی ـ داخلی تارس هم تکیه می کنند.سل تارسال تزئیناتی از نوع خار یا خارک یا چیزی بین این دو دارد.از سطح پشتی تارس زبانه ای به سمت جلو کشیده شده است.این زبان را لانگت تارسال می نامند که در گذشته برای رده بندی عقرب ها مورد توجه بوده است.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سم عقرب برای داروهای شیمیایی برای درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان کاربرد دارد.زمانیکه فردی دچارعقرب گزیدگی میشود باید او را به آرامش و خونسردی دعوت کردو اضطراب را از فرد دچارعقرب گزیدگی شده دور کرد وبرای کاهش درد و تورم عقرب گزیدگی، بلافاصله در محل گزش عقرب کمپرس سرد قرار دهید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیمیا زهرآگین برتر می باشد.